Dịch từ "bay là là" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay là là" trong tiếng Anh

bay là là {động}
EN
VI

bay là là {động từ}

bay là là (từ khác: trườn)

Cách dịch tương tự của từ "bay là là" trong tiếng Anh

động từ
English
trạng từ
English
bay đại từ
English
bay động từ
bay là là gần đất danh từ