Dịch từ "bay hình chữ chi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay hình chữ chi" trong tiếng Anh

VI

bay hình chữ chi {danh từ}

1. hàng không
bay hình chữ chi