Dịch từ "bay chiến thuật" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay chiến thuật" trong tiếng Anh

VI

bay chiến thuật {danh từ}

1. hàng không
bay chiến thuật

Cách dịch tương tự của từ "bay chiến thuật" trong tiếng Anh

chiến danh từ
English
bay đại từ
English
bay động từ
bản đồ thiết kế chiến thuật danh từ
bản đồ chiến thuật danh từ