Dịch từ "bay bổ nhào" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay bổ nhào" trong tiếng Anh

VI

bay bổ nhào {danh từ}

1. hàng không
bay bổ nhào

Cách dịch tương tự của từ "bay bổ nhào" trong tiếng Anh

bổ danh từ
English
bổ động từ
English
bay đại từ
English
bay động từ