Dịch từ "bay bướm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay bướm" trong tiếng Anh

bay bướm {tính}
VI

bay bướm {tính từ}

bay bướm (từ khác: nhiều hoa, đầy hoa, hoa mỹ)
bay bướm (từ khác: có chất thơ, thi vị, nên thơ)

Cách dịch tương tự của từ "bay bướm" trong tiếng Anh

bướm danh từ
bay đại từ
English
bay động từ
bay quay tròn động từ
English
cái nơ con bướm danh từ
English
bươm bướm danh từ
English
bay tay vào động từ
English
bay màu động từ
English
bay lượn động từ
English
bay mùi thối động từ
English
bay quần động từ
English
bay vù động từ
English
bay vèo động từ
bay diễn tập danh từ
bay liệng động từ