Dịch từ "bay đảo lên đảo xuống" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay đảo lên đảo xuống" trong tiếng Anh

VI

bay đảo lên đảo xuống {danh từ}

1. hàng không
bay đảo lên đảo xuống