Dịch từ "bari" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bari" trong tiếng Anh

bari {danh}
EN
VI

bari {danh từ}

1. hóa học
bari (từ khác: ba ri)