Dịch từ "bao trùm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao trùm" trong tiếng Anh

bao trùm {động}
VI

bao trùm {động từ}

Cách dịch tương tự của từ "bao trùm" trong tiếng Anh

bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
bao yểm động từ
English
bao hàm tính từ
English
bao bố danh từ
English