Dịch từ "bao tải" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao tải" trong tiếng Anh

bao tải {danh}
VI

bao tải {danh từ}

bao tải
bao tải (từ khác: bọc, túi, bao bố)

Cách dịch tương tự của từ "bao tải" trong tiếng Anh

bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
bao trùm động từ
English
bao yểm động từ
English
bao hàm tính từ
English