Dịch từ "bao tâm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao tâm" trong tiếng Anh

bao tâm {danh}
VI

bao tâm {danh từ}

1. giải phẫu học

Cách dịch tương tự của từ "bao tâm" trong tiếng Anh

tâm danh từ
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
mối bận tâm danh từ
English
bao phủ danh từ
English
vô tâm tính từ
English
mối quan tâm danh từ
English