Dịch từ "bao súng lục" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao súng lục" trong tiếng Anh

VI

bao súng lục {danh từ}

bao súng lục

Cách dịch tương tự của từ "bao súng lục" trong tiếng Anh

lục tính từ
English
súng danh từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bắn súng lục động từ