Dịch từ "bao quy đầu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao quy đầu" trong tiếng Anh

VI

bao quy đầu {danh từ}

1. giải phẫu học
bao quy đầu
bao quy đầu

Cách dịch tương tự của từ "bao quy đầu" trong tiếng Anh

đầu danh từ
đầu tính từ
English
bao danh từ
bao động từ