Dịch từ "bao phổi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao phổi" trong tiếng Anh

bao phổi {danh}
EN
VI

bao phổi {danh từ}

1. giải phẫu học
bao phổi (từ khác: màng phổi)

Cách dịch tương tự của từ "bao phổi" trong tiếng Anh

phổi danh từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
bao trùm động từ
English
bao yểm động từ
English