Dịch từ "bao phấn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao phấn" trong tiếng Anh

bao phấn {danh}
EN
VI

bao phấn {danh từ}

1. sinh học
bao phấn

Cách dịch tương tự của từ "bao phấn" trong tiếng Anh

phấn danh từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
bao trùm động từ
English
bao yểm động từ
English