Dịch từ "bao nhiêu tùy thích" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao nhiêu tùy thích" trong tiếng Anh

VI

bao nhiêu tùy thích {trạng từ}

bao nhiêu tùy thích (từ khác: thỏa thích)
to ones hearts content

Ví dụ về cách dùng từ "bao nhiêu tùy thích" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebao nhiêu tùy thích