Dịch từ "bao giờ cũng được" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao giờ cũng được" trong tiếng Anh

EN
VI

bao giờ cũng được {đại từ}

bao giờ cũng được