Dịch từ "bao gói" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao gói" trong tiếng Anh

bao gói {danh}
VI

bao gói {danh từ}

bao gói (từ khác: bao bì, sự đóng gói)

Cách dịch tương tự của từ "bao gói" trong tiếng Anh

gói động từ
English
gói danh từ
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
English