Dịch từ "bao con nhộng chứa thuốc" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao con nhộng chứa thuốc" trong tiếng Anh

EN
VI

bao con nhộng chứa thuốc {danh từ}

1. y học
bao con nhộng chứa thuốc