Dịch từ "bao bọc" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao bọc" trong tiếng Anh

bao bọc {động}
VI

bao bọc {động từ}

bao bọc (từ khác: ẩn tế, bao phủ, bọc kín)
bao bọc (từ khác: bao, bao trùm, bao phủ, bọc, gói)

Cách dịch tương tự của từ "bao bọc" trong tiếng Anh

bọc động từ
bọc danh từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English
bao phủ động từ
English