Dịch từ "bao bì nilon" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao bì nilon" trong tiếng Anh

bao bì nilon {danh}
VI

bao bì nilon {danh từ}

bao bì nilon

Cách dịch tương tự của từ "bao bì nilon" trong tiếng Anh

danh từ
động từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English