Dịch từ "bao bì" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao bì" trong tiếng Anh

bao bì {danh}
bao bì nilon {danh}
VI

bao bì {danh từ}

bao bì (từ khác: bao gói, sự đóng gói)
bao bì (từ khác: giấy bọc, vải phủ)

Cách dịch tương tự của từ "bao bì" trong tiếng Anh

danh từ
động từ
English
bao danh từ
bao động từ
bao đại từ
English
bao trạng từ
English
bao phủ danh từ
English