Dịch từ "bao đựng mũi tên của cung thủ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bao đựng mũi tên của cung thủ" trong tiếng Anh

EN
VI

bao đựng mũi tên của cung thủ {danh từ}

bao đựng mũi tên của cung thủ (từ khác: sự run)