Dịch từ "bang giao chính thức" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bang giao chính thức" trong tiếng Anh

VI

bang giao chính thức {số nhiều}

bang giao chính thức