Dịch từ "bang" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bang" trong tiếng Anh

bang {danh}
EN
liên bang {tính}
EN
bang giao {nhiều}
xuyên bang {danh}
bang trợ {động}
EN

Nghĩa của "bang" trong tiếng Việt

VI

bang {danh từ}

EN

bang {danh từ}

volume_up
bang
đùng {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "bang":

bang