Dịch từ "ban xuất huyết" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban xuất huyết" trong tiếng Anh

EN
VI

ban xuất huyết {danh từ}

ban xuất huyết

Cách dịch tương tự của từ "ban xuất huyết" trong tiếng Anh

huyết danh từ
English
ban danh từ
ban động từ
Những từ khác
Vietnamese
  • ban xuất huyết