Dịch từ "Ban-thiền Lạt-ma" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Ban-thiền Lạt-ma" trong tiếng Anh

VI

Ban-thiền Lạt-ma {danh từ}

1. tôn giáo
Ban-thiền Lạt-ma