Dịch từ "ban tối" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban tối" trong tiếng Anh

ban tối {trạng}
VI

ban tối {trạng từ}

Ví dụ về cách dùng từ "ban tối" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban tối" trong tiếng Anh

tối tính từ
tối danh từ
English
ban danh từ
ban động từ