Dịch từ "ban tước" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban tước" trong tiếng Anh

ban tước {động}
VI

ban tước {động từ}

ban tước (từ khác: phong tước)

Cách dịch tương tự của từ "ban tước" trong tiếng Anh

tước động từ
ban danh từ
ban động từ