Dịch từ "ban sớm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban sớm" trong tiếng Anh

ban sớm {danh}
VI

ban sớm {danh từ}

ban sớm (từ khác: ban mai)

Cách dịch tương tự của từ "ban sớm" trong tiếng Anh

sớm trạng từ
English
sớm tính từ
English
ban danh từ
ban động từ