Dịch từ "ban sơ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban sơ" trong tiếng Anh

ban sơ {danh}
ban sơ {tính}

Cách dịch tương tự của từ "ban sơ" trong tiếng Anh

danh từ
ban danh từ
ban động từ