Dịch từ "ban sáng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban sáng" trong tiếng Anh

ban sáng {trạng}
VI

ban sáng {trạng từ}

Ví dụ về cách dùng từ "ban sáng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban sáng" trong tiếng Anh

sáng danh từ
English
sáng tính từ
ban danh từ
ban động từ