Dịch từ "ban phước" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban phước" trong tiếng Anh

ban phước {động}
VI

ban phước {động từ}

ban phước

Cách dịch tương tự của từ "ban phước" trong tiếng Anh

ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English
ban nhóm danh từ
English