Dịch từ "ban phát" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban phát" trong tiếng Anh

ban phát {động}
VI

ban phát {động từ}

Ví dụ về cách dùng từ "ban phát" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban phát" trong tiếng Anh

phát động từ
ban danh từ
ban động từ