Dịch từ "ban nhạc" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban nhạc" trong tiếng Anh

ban nhạc {danh}
VI

ban nhạc {danh từ}

ban nhạc (từ khác: dàn nhạc)

Cách dịch tương tự của từ "ban nhạc" trong tiếng Anh

nhạc danh từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English