Dịch từ "ban nhóm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban nhóm" trong tiếng Anh

ban nhóm {danh}
EN
VI

ban nhóm {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "ban nhóm" trong tiếng Anh

nhóm danh từ
ban danh từ
ban động từ