Dịch từ "ban nãy" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban nãy" trong tiếng Anh

ban nãy {trạng}
VI

ban nãy {trạng từ}

ban nãy (từ khác: ban nẫy)

Cách dịch tương tự của từ "ban nãy" trong tiếng Anh

ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English
ban nhóm danh từ
English