Dịch từ "ban miêu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban miêu" trong tiếng Anh

ban miêu {nhiều}
VI

ban miêu {số nhiều}

ban miêu

Cách dịch tương tự của từ "ban miêu" trong tiếng Anh

ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English
ban nhóm danh từ
English