Dịch từ "ban mai" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban mai" trong tiếng Anh

ban mai {danh}
VI

ban mai {danh từ}

ban mai (từ khác: ban sớm)

Cách dịch tương tự của từ "ban mai" trong tiếng Anh

mai danh từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English