Dịch từ "ban kiểm duyệt" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban kiểm duyệt" trong tiếng Anh

VI

ban kiểm duyệt {danh từ}

ban kiểm duyệt

Cách dịch tương tự của từ "ban kiểm duyệt" trong tiếng Anh

kiểm động từ
English
duyệt động từ
English
ban danh từ
ban động từ