Dịch từ "ban khen" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban khen" trong tiếng Anh

ban khen {động}
VI

ban khen {động từ}

Cách dịch tương tự của từ "ban khen" trong tiếng Anh

khen động từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English