Dịch từ "ban hội thẩm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban hội thẩm" trong tiếng Anh

EN
VI

ban hội thẩm {danh từ}

1. luật
ban hội thẩm (từ khác: danh sách hội thẩm)

Cách dịch tương tự của từ "ban hội thẩm" trong tiếng Anh

hội danh từ
ban danh từ
ban động từ