Dịch từ "ban hát" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban hát" trong tiếng Anh

ban hát {danh}
VI

ban hát {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "ban hát" trong tiếng Anh

hát động từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban hành động từ
English