Dịch từ "ban hành sắc luật" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban hành sắc luật" trong tiếng Anh

VI

ban hành sắc luật {động từ}

ban hành sắc luật

Ví dụ về cách dùng từ "ban hành sắc luật" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnameseban hành sắc luật