Dịch từ "ban giám khảo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban giám khảo" trong tiếng Anh

VI

ban giám khảo {danh từ}

ban giám khảo

Cách dịch tương tự của từ "ban giám khảo" trong tiếng Anh

khảo động từ
English
ban danh từ
ban động từ
ban giám đốc danh từ