Dịch từ "ban cho" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban cho" trong tiếng Anh

ban cho {động}
được ban cho {động}
sự ban cho {danh}
EN
VI

ban cho {động từ}

ban cho (từ khác: đặt, để)

Ví dụ về cách dùng từ "ban cho" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "ban cho" trong tiếng Anh

cho động từ
cho giới từ
English
ban danh từ
ban động từ