Dịch từ "ban chỉ đạo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban chỉ đạo" trong tiếng Anh

VI

ban chỉ đạo {danh từ}

ban chỉ đạo

Cách dịch tương tự của từ "ban chỉ đạo" trong tiếng Anh

đạo danh từ
English
chỉ động từ
chỉ trạng từ
English
chỉ danh từ
English
chỉ tính từ
English
ban danh từ
ban động từ