Dịch từ "ban chấp hành" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban chấp hành" trong tiếng Anh

VI

ban chấp hành {danh từ}

ban chấp hành
ban chấp hành

Cách dịch tương tự của từ "ban chấp hành" trong tiếng Anh

hành danh từ
English
ban danh từ
ban động từ