Dịch từ "ban bố luật pháp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban bố luật pháp" trong tiếng Anh

VI

ban bố luật pháp {động từ}

ban bố luật pháp

Ví dụ về cách dùng từ "ban bố luật pháp" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.