Dịch từ "ban bí thư" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban bí thư" trong tiếng Anh

ban bí thư {danh}
VI

ban bí thư {danh từ}

1. kinh doanh
ban bí thư

Cách dịch tương tự của từ "ban bí thư" trong tiếng Anh

thư danh từ
tính từ
động từ
danh từ
English
ban danh từ
ban động từ