Dịch từ "ban ơn mưa móc" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ban ơn mưa móc" trong tiếng Anh

ban ơn mưa móc {động}
VI

ban ơn mưa móc {động từ}

Ví dụ về cách dùng từ "ban ơn mưa móc" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.